...
Skip to content Skip to footer
NO.NAME OF THE STUDENTS5TH6TH 
 
1PRIYANKA K BARIA8582 
2DEVIKA D KULKARNI 8282 
3PRITESH A PARMAR7475 
4SRUSHTI S MAYEKAR7474 
5NEHA S TIWARI6775 
6MRUNAL G ZODGE7072 
7KOMAL R MEHER7170 
8TEJAS H WAGHELA70.6870 
9SHARDA G NARVEKAR7068 
10AKSHAY C JADHAV7065 
11AKHILESH A SAIL7065 
12SAKSHI S KADAM6567 
13KUNAL R NACHARE6070 
14ANKITA G PARWADE6267 
15ANKITA H JAIN6365 
16SHRUTIKA M KANAR6562 
17VRUSHALI V GAVANKAR55.5770 
18PRIYANKA P GHASTE6065 
19ANAND S MORE6362 
20PRIYANKA P SHIRSEKAR60.4260 
21SHRUTIKA V SURVE5862 
22SONALI V PEDNEKAR5561 
23VAIBHAV V CHAVAN5462 

TYB.COM

SEM V
NO. NAME OF THE STUDENTS %
1 PRIYANKA K BARIA 85
2 DEVIKA D KULKARNI 82
3 PRITESH A PARMAR 74

TYB.COM

SEM VI
NO. NAME OF THE STUDENTS %
1 PRIYANKA K BARIA 82
2 DEVIKA D KULKARNI 82
3 PRITESH A PARMAR 75
ABOVE 70% 52 STUDENTS
ABOVE 60% 68 STUDENTS

SYJC

NAME OF THE STUDENTSPERCENTAGE
PRANJAL A POWAR88%
SAYALI V SHIRKE86.31%
MADHU P PRAJAPATI86%
PRERANA P GHADI86%
TUSHAR K MISHRA86%
SACHIN L YADAV85%
NITYA THOMBARE83%
MANOJ S PILLAMARI82%
YOGITA P JAITAPKAR82%
PREETI D SAWANT81%
PRANAV R SAWANT80%
SONI D GUPTA80%

 

ABOVE 80% 12 STUDENTS
ABOVE 70% 100 STUDENTS
ABOVE 60% 59 STUDENTS

SUBJECTWISE MARKS

SUBJECTNAME OF THE STUDENTSMARKS
HINDIPREETI SAWANT92%
ENGLISHPRANJAL POWAR85%
MARATHIPRANJAL POWAR87%
OCMADHU PRAJAPATI91%
SPPREETI SAWANT94%
BKMADHU PRAJAPATI99%
 PRANJAL POWAR99%
ECOMADHU PRAJAPATI92%
MATHSPRERNA GHADI92%

SSC RESULTS

SSC
No.NAME OF THE STUDENTS%
1INDRANI KUDALKAR94.80
2SATISH TAKALE92.80
3CHAITANYA AREKAR92.20
4PUSHPA PATIL91.00
5ROHIT PATIL88.00
6PRATIK MANE87.00
7SHREYAS KADAM81.20
8ADITI B KAMBLE80.4

 

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.