...
Skip to content Skip to footer

TYB.COM

 

SEM V 

SR. NO. NAME%
1

RHUTIK C PAWAR

79
2SHRUTIKA S RANE77
4RUCHI R THAKUR75
5KOMAL T JADHAV71
6SALONI P PAWAR73

TYB.COM

SEM VI

SR. NO. NAME%
1RUCHI R THAKUR97
2VINAY S RATHOD93
3SHRUTIKA S RANE92
4ADITEE D TAMHANKAR91
5PRANAV R SAWANT90
6ABHISHEK R PALAV90
7VINAYAK S PADAVE90
8SWARANGI R RAWALE89
9SHRUTI V KALBATE87
10KAJOL R CHOUGULE86
11KOMAL T JADHAV84

TYBAF

SEM V

SR. NO. NAME%
1SUNITA J GOWDA91
2ZEENAT S SHAH90
3SONAL S JAIN86
4HARSH P ARONDEKAR84
5DARSHANA L NAVLE80
6SAYALI V SHIRKE79
7MAYURI R KOCHAREKAR76
8BHAKTI V KUPALE65

TYBAF

SEM VI
SR. NO. NAME%
1SUNITA J GOWDA94
2SAYALI V SHIRKE92
3DARSHANA L NAVLE91
4ZEENAT S SHAH91
5BHAKTI V KUPALE90
6SONAL S JAIN90
7HARSH P ARONDEKAR88
8MAYURI R KOCHAREKAR65

SYJC COMMERCE

SR. NO. NAME%
1SHRUTI C KADGE91.23%
2ONKAR D JADHAV86%
3AKANKSHA A KHATAVKAR85%
4JINAL V BHATESHRA83%
5NIKHIL S GUJAR83%
6PRANALI P GUJJETI83%
7SHEJAL G HALWAI83%
8CHETAN A POWAR82%
9KUNAL S KADAM80%
10APURVA S SAWANT80%
11SHWETA R ADIVAREKAR80%

SYJC SUBJECTWISE

SR.NO.NAMEMARKSSUBJECT
1SHRUTI C KADGE99ACCOUNTS
2ONKAR D JADHAV89MARATHI
3NIKHIL S GUJAR89MARATHI
4SHWETA R ADIVAREKAR88HINDI
5PRANALI P GUJJETI78ENGLISH
6SHRUTI C KADGE93ECO
7SHRUTI C KADGE92OC
8CHETAN A POWAR92SP
9SHRUTI C KADGE98MATHS

SSC

SR. NO. NAME%
1PRANAY U BAMANE93.04
2ABHAY C PATEL86
3SNEHA D MISHRA84.2
4TANISHKA S LOLE84
5SHUBHAM N PATIL83
6DURGESH S ADIWAREKAR82
7SHEETAL G HOSAMANI81
Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.