...
Skip to content Skip to footer

TYB.COM

SEM V

SR. NO. NAME %
1 SAILI N KUBAL 99
2 RITIKA A PAWAR 93
3 ADITI M PARAB 91
4 VINAY L RATHOD 90
5 PRAVIN A PAWAR 90
6 HARSHALA D TANDEL 87
7 SAKSHI R SHRIVARDHANKAR 85
8 SAKSHI D TANDEL 85
9 HITIK D BHAVSAR 84
10 MANSI R TANDEL 84
11 NIKITA H CHAUDHARY 83
12 PRACHI A GHODKE 80
13 PRAJAKTA N PATIL 79
14 BHAVIKA K TEMBE 76
15 PRANALI D WAYKER 75
16 KIRAN L JADHAV 75
17 RUTIKA L KAJROLKAR 73
18 SANIKA S MESTRY 72
19 SANKET V DHAMANKAR 68
20 SHIVANI D DALVI 67

TYB.COM

SEM VI

SR. NO. NAME %
1 SAILI N KUBAL 91
2 VINAY L RATHOD 90
3 ADITI M PARAB 89
4 HITIK D BHAVSAR 88
5 RITIKA A PAWAR 87
6 HARSHALA D TANDEL 85
7 SAKSHI R SHRIVARDHANKAR 85
8 MANSI R TANDEL 85
9 RUTIKA L KAJROLKAR 85
10 BHAVIKA K TEMBE 83
11 PRAVIN A PAWAR 81
12 SAKSHI D TANDEL 81
13 PRACHI A GHODKE 79
14 PRANALI D WAYKER 77
15 SANIKA S MESTRY 75
16 SANKET V DHAMANKAR 74
17 NIKITA H CHAUDHARY 68
18 KIRAN L JADHAV 68
19 SHIVANI D DALVI 67
20 PRAJAKTA N PATIL 65

TYBAF

SEM VNAME%
RIDDHI S PINGLE95
HARSHADA S KHANDEKAR88
SHANTANU P PAWASKAR87
AMISHA GAWDE86
ANIKET J SAWANT78

TYBAF

SEM VINAME%
SHANTANU P PAWASKAR87
HARSHADA S KHANDEKAR83
ANIKET J SAWANT82
AMISHA GAWDE78
RIDDHI S PINGLE75

SYJC COMMERCE

NAME %
PARTH S SAWANT 91.66%
VARSHA D MISHRA 90.83%
PRAPTI B CHINDARKAR 90.66%
ROSHAN S GHATGE 90.33%
ABOVE 80% 35 STUDENTS
ABOVE 70% 41 STUDENTS
ABOVE 60% 103 STUDENTS

SYJC SUBJECTWISE MARKS

NAME MARKS SUBJECT
KALPAK P PATIL 94 ACCOUNTS
PARTH S SAWANT 93 MARATHI
ARYA S DALVI 87 HINDI
PARTH S SAWANT 90 ENGLISH
KALPAK P PATIL 93 ECO
PARTH S SAWANT 94 OC
SAYALEE S KOKITKAR 92 SP
PARTH S SAWANT 91 MATHS

SYJC ARTS ENGLISH

SR. NO. NAME %
1 ANCHAL CHAUDHARY 87.50
2 KAVERI V BHIKULE 85.16
3 SANIKA M JADHAV 84.66
4 GAURAV B PATEL 83.00
5 SNEHA YADAV 82.33
6 MRUNMAYEE N GAMRE 80.33
7 RIYA V SANDIS 80.00
Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.